1.  “Đơn giản là the ultimate sophistication – đỉnh cao của tinh tế.” –  Leonardo da Vinci

Rượu Vang

Đơn giản không bỗng dưng mà có. Đơn giản là tinh chất của nhiều thứ phức tạp. Do vậy trước khi có khả năng nói làm những điều đơn giản (hiệu quả), cần biết sống sót từ đống hỗn loạn của phức tạp.

I love you“. Rất ngắn. Nhưng trước đó đã là cả quãng đường rất dài.

Sưu tầm